Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (ke stažení ve formátu pdf nebo doc)

Svět je samá pohádka

Charakteristika ŠVP:

ŠVP je nazván „Svět je samá pohádka“, protože svět pohádek je dětem blízký. Pohádkové postavy budou děti provázet jednotlivými tematickými bloky i jejich podtématy, budou je motivovat k naplňování vzdělávacích cílů a záměrů.

ŠVP je rozčleněn do pěti integrovaných tematických bloků. Paleček a jeho kamarádi usnadní vstup do MŠ a adaptaci na její prostředí, Křemílek a Vochomůrka provedou podzimním obdobím, Maruška a dvanáct měsíčků přiblíží zvyky a tradice zimního období, víla Amálka s dětmi přivítá jaro a Ferda Mravenec s nimi prožije závěr školního roku se všemi oslavami a školními slavnostmi.

Zaměření tematických bloků je dostatečně široké, pedagogy nesvazuje, neomezuje. Tematické bloky jsou členěny na podtémata. Některá jsou uvedena v ŠVP. Pro učitelky jsou doporučené, nemusí je však striktně dodržovat. Mohou si vytvořit podtémata vlastní, která budou vyhovovat aktuálnímu dění ve třídě.

Vzdělávací cíle a záměry:  

ŠVP je výchozím dokumentem pro zpracování třídních vzdělávacích programů, je vytvořen dle platných dokumentů – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Předškolní věk je jedním z nejdůležitějších období dětského života. Výchova a vzdělávání, které v tomto období probíhá, je prvopočátkem celoživotního vzdělávání, na které je navazováno po celý další život. Mateřská škola navazuje na výchovu v rodině a ve spolupráci s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby vždy byla respektována individualita dítěte.

Naše mateřská škola nemá speciální změření ani úzkou profilaci. Naším hlavním záměrem při tvorbě ŠVP bylo, aby byl zabezpečen přirozený vývoj dítěte, uspokojování jeho potřeb a jeho všestranný rozvoj, akceptována přirozená specifika dětí předškolního věku. Tomu je přizpůsoben způsob vzdělávání, jeho obsah i metody práce. Vycházíme z pochopení, že pro dítě není důležité množství poznatků, ale jeho účast na objevování světa a prožitek z něj. Čas, který dítě prožije v mateřské škole, by měl být pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání.

Učitelka má nelehký úkol – ví, že nestačí mít děti jen ráda. Není pouhý dozor ani centrum všeho dění. Je prostředníkem, který umožňuje dětem dělat to, co dělat chtějí, a odbornými přístupy a metodami je facilitátorem jejich učení.

Výchovným působením, aktivitami a formami práce sledujeme  rámcové cíle: 

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 
 • Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost.
 • Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje.
 • Podporovat chápání okolního světa.
 • Motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové, porozumět věcem a jevům kolem sebe.
 • Rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a umět se vyrovnat se s nimi.
 • Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet tvůrčí a poznávací schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání.
 1. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 
 • Poskytovat dítěti možnost seznámit se s hodnotami, jako jsou lidská práva, svoboda, rovnost všech lidí, důstojné vztahy mezi lidmi, solidarita se slabšími, péče o druhé, zdravý životní styl, životní prostředí.
 • Seznamovat děti s kulturou našeho národa i národů ostatních – tradice, jazyk, zvyky.
 • Rozvíjet schopnost spolupracovat, komunikovat s ostatními, být součástí rozhodnutí kolektivu.
 • Vést děti k sociální soudržnosti.
 1. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.  
 • Vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole a v rodině (spolupracovat, tolerovat druhé, spolupodílet se).
 • Podporovat děti k rozvoji zdravého sebevědomí a sebedůvěry.
 • Rozvíjet poznání sama sebe, vlastních potřeb a zájmů.
 • Vést děti k zodpovědnosti za své činy.

Naplňováním těchto cílů vedeme k utváření základů klíčových kompetencí tak, jak jsou uvedeny v RVP PV:

 1. kompetence k učení 
 2. kompetence k řešení problémů 
 3. kompetence komunikativní 
 4. kompetence sociální a personální 
 5. kompetence činnostní a občanské 

Uspořádání témat ŠVP

1. integrovaný blok:  Paleček a jeho kamarádi
Měsíc září bude věnován veršovaným pohádkám a říkadlům Františka Hrubína. Necháme se motivovat pohádkou “O Palečkovi “, který nedělá nic sám, a proto děti naučí spoustu nových věcí. Například jak se k sobě hezky chovat, jak spolu mluvit. Společně si vytvoří pravidla chování ve třídě i na školní zahradě. Paleček pomůže dětem se samostatností, sebeobsluhou a hygienou.

Také je pozve na svou zahradu, kde se dozví, které ovoce a zelenina prospívá našemu zdraví a budou si všímat barev v podzimní přírodě.
Doporučená témata: 

Paleček hledá kamarády

Palečkova zahrádka

2. integrovaný blok:  Pohádky z mechu a kapradí
Tématem budou děti provázet dva kamarádi z pařezové chaloupky – Křemílek a Vochomůrka. Děti se seznámí s různými druhy stromů, keřů a jejich plody, budou poznávat lesní zvířata, jejich životní prostředí a podmínky k životu, poznají charakteristické znaky podzimní přírody. Získají vědomosti o svém těle a ochraně svého zdraví. Budou přemýšlet o lidských vlastnostech, jako je odvaha, touha po vědění, láska k přírodě, empatie.
Doporučená témata: 

Co si šeptají stromy

Není drak jako drak

Proč chodí medvědi spát

O šípkovém čaji

3. integrovaný blok:  O dvanácti měsíčkách
Změny, které se v zimním období odehrávají, jsou zázračné jako kouzla z pohádek. Všude je zima, mráz a závěje sněhu. Spolu s Maruškou a dvanácti měsíčky se děti seznámí s charakteristickými znaky tohoto období, s činnostmi, které jsou pro zimní období typické i s tradicemi a svátky, které se k němu vztahují.
Doporučená témata: 

Prosinec zasypal všechno sněhem

Zvířátka slaví Vánoce

Leden nás teple oblékl

Leden nás pozval na karneval

Únor se ujal vlády a hurá na klouzačku

4. integrovaný blok:  O víle Amálce.
Víla Amálka stojí na paloučku v šatech bílých jako pára a pomůže dětem poznat, prozkoumat a prožít všechna tajemství, krásy, barvy a vůně probouzející se jarní přírody. Seznámí děti se zázrakem stvoření, kdy z malého semínka vyroste rostlinka a se základními podmínkami pro existenci života na zemi.

Doporučená témata: 

Amálčina studánka

Jak potkala beránka Kudrnu

Amálka a její kamarád zajíček

Jak sluneční panenka navštívila vílu Amálku

Amálka tvoří voňavé pohádky

5. integrovaný blok:  Ferda Mravenec
Ferda Mravenec se nikdy ničeho nebál, do každé práce se hned pustil. Pomůže dětem poznat, že každý den mohou prožít naplno, radostně a vesele. Společně s Ferdou děti oslaví svátek maminek i svátek dětí. Pojedou na výlet a poznají krásy přírody v okolí řeky Lučiny  i zajímavosti v blízkém okolí Havířova. Společně se rozloučí s kamarády předškoláky na zahradní slavnosti.
Doporučená témata: 

Jak si housenka pletla kabátek

U maminky v mraveništi

Ferda a jeho kamarádi

Ferda jde cestou necestou

O velké Ferdově slavnosti

Ferdův koncert v přírodě