Přijímací řízení

Zápis dětí pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Horymírova 7/1194 Havířov-Město po dohodě se zřizovatelem Statutárním městem Havířov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je ve dnech
pondělí 13. 5. 2019  9:00 – 16:00 hod.
úterý 14. 5. 2019  9:00 – 12:00 hod.

Zápis se koná v ředitelně mateřské školy.

„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ se podává písemně.

Formulář si můžete od 23. 4. 2019:
– vyzvednout v kanceláři účetní MŠ v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod.
– stáhnout na internetových stránkách školy www.mshorymirova.cz
– využít internetového předzápisu, který bude spuštěn 22. 4. 2019.

Při zápisu dítěte předloží zákonný zástupce také:
originál rodného listu dítěte
potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to na výše zmíněném formuláři. Výjimkou jsou děti, pro které je předškolní vzdělávání od školního roku 2019/2020 povinné.
platný občanský průkaz
Zápis je povinný pro všechny děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2019, pokud ještě nenavštěvují mateřskou školu.

V úterý 7. 5. pořádáme Den otevřených dveří, kdy si můžete naši školu prohlédnout od 9:00 do 11:30 hod.

Těšíme se na Vás.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/horymirova

Dokumenty pro přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2019/2020

PŘIHLÁŠKA DO MŠ HORYMÍROVA, HAVÍŘOV – MĚSTO:

http://www.mshorymirova.cz/wp-content/uploads/2019/04/zadost_horymirova.pdf

rozklikněte odkaz