Kriteria 2017-2018

Kritéria zveřejněna dne: 28. 4. 2017

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194
pro školní rok 2017/2018

Ředitelka Mateřské školy Havířov-Město Horymírova 7/1194 stanovila pro školní rok 2017/2018 následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 ods. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Počet volných míst pro školní rok 2017/2018: 29

Stanovená kritéria

Bodové ohodnocení

Stanoveno

Uděleno

Věk dítěte

k 31. 8. 2017

3 roky k 31. 8. 2018

0

3 roky k 31. 12. 2017

1

3 roky k 31 8. 2017

2

4 roky

3

 5 let

4

 

 nad 5 let (odložená školní docházka)

 5

 

 

Celkové dosažení bodů

  • Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2017, pokud ještě mateřskou školu nenavštěvují. Statutární město Havířov vydalo obecně platnou vyhlášku č. 6/2016, kterou se stanoví školské obvody. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 má školský obvod č. 2.
  • Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
  • Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy vycházet z výše uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. V případě stejného počtu bodů bude přijato dítě věkově starší.  

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

  • vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • potvrzení dětského lékař
  • občanský průkaz

Základní podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je řádné doložení všech požadovaných dokumentů zákonným zástupcem, a to v termínu do 17. 5. 2017.

Kritéria ve formátu PDF ke stažezní ZDE!