logotyp

Školní vzdělávací program

Po stopách Horymírova koně Šemíka

Charakteristika ŠVP: 

Název našeho ŠVP „Po stopách Horymírova koně Šemíka“ je inspirován místním názvem naší MŠ. Jsou v něm zohledněny podmínky a tradice naší MŠ i naše národní minulost. Na základě této české pověsti se snažíme na děti působit tak, abychom naplňovali „sedmero Horymírova Šemíka“. 

K (kamarádství)

O (ohleduplnost)

N (nestrannost)

Í (individualita dítěte)

Č (činnost)

E (empatie)

K (komunikace).

ŠVP navazuje na výchovu v rodině a ve spolupráci s ní zabezpečuje přirozený vývoj dítěte tak, aby byla respektována jeho individualita. Stopy Šemíka nás provází jednotlivými tematickými bloky, v nichž jsou dětem nabízeny aktivity a činnosti, které rozvíjejí sebedůvěru a sebevědomí, pohybové dovednosti, tvořivost, samostatnost, komunikativní dovednosti a prosociální chování a to již pro děti od dvou let. Pověst o Horymírovi slouží i jako východisko pro práci s literaturou a vytváření předčtenářské gramotnosti. Vše je koncipováno tak, aby čas, který dítě prožije v MŠ, byl pro něj příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života.

Vzdělávací cíle a záměry:  

ŠVP je výchozím dokumentem pro zpracování třídních vzdělávacích programů, je vytvořen dle platných dokumentů – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Předškolní věk je jedním z nejdůležitějších období dětského života. Výchova a vzdělávání, které v tomto období probíhá, je prvopočátkem celoživotního vzdělávání, na které je navazováno po celý další život. Mateřská škola navazuje na výchovu v rodině a ve spolupráci s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby vždy byla respektována individualita dítěte.

Naše mateřská škola nemá speciální změření ani úzkou profilaci. Naším hlavním záměrem při tvorbě ŠVP bylo, aby byl zabezpečen přirozený vývoj dítěte, uspokojování jeho potřeb a jeho všestranný rozvoj, akceptována přirozená specifika dětí předškolního věku. Tomu je přizpůsoben způsob vzdělávání, jeho obsah i metody práce. Vycházíme z pochopení, že pro dítě není důležité množství poznatků, ale jeho účast na objevování světa a prožitek z něj. Čas, který dítě prožije v mateřské škole, by měl být pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání.

Učitelka má nelehký úkol – ví, že nestačí mít děti jen ráda. Není pouhý dozor ani centrum všeho dění. Je prostředníkem, který umožňuje dětem dělat to, co dělat chtějí, a odbornými přístupy a metodami je facilitátorem jejich učení.

Výchovným působením, aktivitami a formami práce sledujeme  rámcové cíle: 

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 

 • Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost.
 • Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje.
 • Podporovat chápání okolního světa.
 • Motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové, porozumět věcem a jevům kolem sebe.
 • Rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a umět se vyrovnat se s nimi.
 • Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet tvůrčí a poznávací schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání.
Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 
 • Poskytovat dítěti možnost seznámit se s hodnotami, jako jsou lidská práva, svoboda, rovnost všech lidí, důstojné vztahy mezi lidmi, solidarita se slabšími, péče o druhé, zdravý životní styl, životní prostředí.
 • Seznamovat děti s kulturou našeho národa i národů ostatních – tradice, jazyk, zvyky.
 • Rozvíjet schopnost spolupracovat, komunikovat s ostatními, být součástí rozhodnutí kolektivu.
 • Vést děti k sociální soudržnosti.
Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 
 • Vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole a v rodině (spolupracovat, tolerovat druhé, spolupodílet se).
 • Podporovat děti k rozvoji zdravého sebevědomí a sebedůvěry.
 • Rozvíjet poznání sama sebe, vlastních potřeb a zájmů.
 • Vést děti k zodpovědnosti za své činy.

Naplňováním těchto cílů vedeme k utváření základů klíčových kompetencí tak, jak jsou uvedeny v RVP PV:

 1. kompetence k učení 
 2. kompetence k řešení problémů 
 3. kompetence komunikativní 
 4. kompetence sociální a personální 
 5. kompetence činnostní a občanské
Uspořádání témat ŠVP

1. integrovaný blok: Stopy vedou do školky

V tomto bloku děti přichází novou cestičkou do školky- tedy do nového prostředí, nebo se vrací zpět z prázdnin. Cílem tohoto bloku je usnadnění adaptace dětí na nové prostředí, pedagogy, kamarády a zaměstnance mateřské školy. Děti se budou postupně seznamovat a zvykat si na nový denní režim. Budeme zde uplatňovat dodržování a respektování nastavených pravidel a zároveň rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem a vrstevníkům. 

Doporučená témata: 

Poznej se s koníčkem Šemíkem a Horymírem  (poznávání MŠ, kamarádů, značky)
Buď můj kamarád a pojď si se mnou hrát (pravidla) 

2. integrovaný blok: Zablácenými stopami barevnou přírodou

    Další stopy nás povedou do měnící se přírody plné podzimních barev, rozličných druhů stromů, keřů a jejich plodů. Poukážeme na důležitost a význam lidské práce v péči o zahradu či lesní zvěř, právě v tomto ročním nevlídném období. Kromě toho děti získají informace o ochraně svého zdraví, seznámí se s léčivým účinkem bylinek a vitamínů, které se nachází v ovoci a zelenině. Zároveň si při výrobě výrobků z přírodnin procvičí manipulační činnosti a seznámí se se strukturou jednotlivých materiálů.  

Doporučená témata: 

Voňavá jablíčka pro našeho koníčka  (ovoce)
I v mrkvičce jsou vitamíny   (zelenina)
Horymír a lesní skřítci (druhy stromů a jejich plody)
Šemíkův skok až do oblak za drakem Mrakem (draci)
Poslední vlaštovka (ukládání k zimnímu spánku, odlet ptactva)
Bylinky i čaje koníčka uzdravuje (bylinky)

3. integrovaný blok: Stopy plné pohádkových kouzel

Stopy plné kouzel nás zavedou do zimního období, kde se naladíme na vánoční atmosféru. Seznámíme se s tradicemi a obyčeji, které se váží k adventu, Vánocům a Třem králům.  Zima je také časem radovánek a dovádění ve sněhu. Zimní období provází nemoci a nachlazení a proto budeme poznávat, jak funguje naše tělo, z čeho se skládá a co je potřeba dělat pro naše zdraví, což souvisí i se stravováním či oblékáním. 

Doporučená témata:

Mikulášova nadílka pro koníčka i Horymíra
Koníček zazvoní, stromeček nám zavoní (Vánoce)
I koníčkovi Šemíkovi je už zima (oblékání, zdraví)
S Horymírem do pohádky (karneval) 
Hurá na lyže! (zimní sporty) 

4. integrovaný blok: Stopy jarní krajinou

Jaro se pomalu začíná probouzet ze zimního spánku a my dětem pomůžeme prozkoumat a poznat krásu a tajemství jarní přírody a seznámíme je se základními podmínkami pro existenci života na zemi. Zaměříme se na charakteristiku tohoto období, budeme poznávat první jarní květiny, povídat si o zvířátkách a jejich mláďatech, o návratu ptáků z teplých krajin.  Zaměříme se na rozvoj řečových a jazykových dovedností při „práci“ s knihami všech žánrů, budeme uplatňovat verbální i neverbální komunikaci.

Doporučená témata:

Skáče koníček přes jarní potůček (znaky jara, jarní květiny, voda)
Horymír a velikonoční zajíček   (Velikonoce)
Koníček Šemík a jeho kamarádi   (zvířata a mláďata)
Brouček a sluníčko (broučci, včelky apod.)
Horymírovy kouzelné knížky  (nejoblíbenější knížka) 

5. intergovaný blok: Stopy vedou do města

Další stopy vedou na skutečné i fantazijní výlety (např. do vesmíru, do pravěku, poznávání „důležitých“ budov ve městě, poznávání krás přírody v okolí řeky Lučiny) apod.) za dobrodružstvím a poznáním. Vysvětlíme si důležitost respektování a dodržování bezpečnosti v silničním provozu, naučíme se poznávat dopravní prostředky. Povíme si jakou funkci plní rodina, její význam a povinnosti jednotlivých členů rodiny. Společně oslavíme svátek maminek i dětí a společně se rozloučíme s předškoláky na zahradní slavnosti.

Doporučená témata:

Kdysi s koníčkem a dnes autíčkem (poznávání okolí, budov, silniční provoz)
To je máma, to je táta (rodina, např. i povolání)
Koníček Šemík a jeho kamarádi mají svátek (Den dětí)
Velká zahradní slavnost
Daleká cesta koníčka a Horymíra (vesmír, jiné země…) 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
Mateřská škola Horymírova
Horymírova 7/1194
736 01 Havířov-Město
IČO: 61988634
tel.: 596 814 105, 739 061 177
email:
reditelka@mshorymirova-havirov.cz
ucetni@mshorymirova-havirov.cz

Budova mateřské školy stojí v klidné části města v dosahu MHD. Nachází se ve středu města naproti Nemocnice s poliklinikou, viz mapka.
https://www.facebook.com/
Domů
Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov
a je financována z jeho rozpočtu.

Created by © 2019 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign